nopadol

ติดต่อพนักงาน

กรุณาเลือกพนักงานในแผนกที่คุณ ต้องการติดต่อ

Station3

ณัฐภรณ์ ไชยสมร (ทราย)

พนักงานบริการลูกค้า

ณัฐภรณ์ ไชยสมร

Station4

ฐณิฌา บุญมาเมือง (เปรี้ยว)

พนักงานบริการลูกค้า

ฐณิฌา บุญมาเมือง

Station1

อังคณา ตุ่นคำ (ทราย)

ลูกค้าสัมพันธ์ สาขา2

อังคณา ตุ่นคำ

Station2

พรรณิดา ภูมี (ต้าร์)

ลูกค้าสัมพันธ์ สาขา2

พรรณิดา ภูมี

Station3

ศิรินภา หงส์ประสิทธิ์ (ยุ้ย)

ลูกค้าสัมพันธ์ สาขาต้นเปา

ศิรินภา หงส์ประสิทธิ์

Station1

กิตติกวิน หอมชื่น (เต้)

ขายโครงการ

กิตติกวิน หอมชื่น

Station2

กัญญณัฐ มธุระเมธานนท์ (แหม่ม)

ขายโครงการ

กัญญณัฐ มธุระเมธานนท์

Station3

พัชรี ศรีสุวรรณ (บี)

ขายโครงการ

พัชรี ศรีสุวรรณ

Station4

จันจิรา เป็นพนัสสัก (แหม่ม)

จันจิรา เป็นพนัสสัก

Station1

นภาพรรณ โพธิ์เนียม (วิว)

พนักงานขายดครงการ2

นภาพรรณ โพธิ์เนียม

Station3

นิรุต รอดไพรี (รุต)

ขายส่งร้านค้า

นิรุต รอดไพรี

Station1

อุทุมพร มุลมั่ง

เจ้าหน้าที่ธุระการ แผนก จัดส่งสินค้า

อุทุมพร มุลมั่ง

Station 1

พรทิพย์ ทองงาม (แดง)

ขายโครงการ สาขาต้นเปา

พรทิพย์ ทองงาม

Station 2

ทิพย์สุดา กันตีมูล (ทิพย์)

ขายโครงการ สาขาต้นเปา

ทิพย์สุดา กันตีมูล

Station 3

ศิตา บุญจักษุ (กีตาร์)

ขายโครงการ สาขาต้นเปา

ศิตา บุญจักษุ

station1

สุภาพร วีรประพันธ์ (ม่วย)

พนักงานสรรหา-อบรม

สุภาพร วีรประพันธ์

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เรามุ่งสร้างความผูกพันระยะยาวกับคู่ค้าทั่ว AEC
ในฐานะผู้ที่เร็ว ตรงเวลา และพึ่งพาได้”

"สร้างคนจริงใจได้ ผูกพัน
รวดเร็วให้สำคัญ ไม่ช้า
ประหยัดรอบรู้คู่ ตรงเวลา
คู่ค้าพึ่งพาเพราะรัก สามัคคี"

5 ต้องมี (5 Must)

  • รู้จริงทำได้ Expert in the field
  • ใจกว้างฟังหา Listening
  • ซื่อตรงต่อเวลา On-Time
  • จริงใจไม่เก็บงำ Hornest
  • คำสัญญาพึ่งพาได้ Integrity

4 ต้องการ (4 Want)

  • • คุณภาพมาก่อนเสมอ Quality come first
  • • มุ่งผูกพันระยะยาว value in long-term Relation
  • • รวดเร็วย่อมดีกว่าช้า Fast better than slow
  • • ประหยัด (ทำน้อยได้มาก) Save (Less is more)

ปรัชญาองค์กร (Corperate Philosophy)

เหตุแห่งการดำรงอยู่ของนพดลพานิช “สร้างรากฐานให้ชีวิต”

เพราะเราเชื่อมั่นว่าการที่สังคมและประเทศจะดีได้ ต้องขึ้นอยู่กับการพัฒนาคนดี การที่จะสร้างคนดีที่มีจุดยืนเป็นผู้ “ให้” แก่สังคมได้ต้องเริ่มจากที่บ้าน

บ้านและครอบครัวที่อบอุ่น คือรากฐานที่สำคัญของสังคม นพดลพานิชจึงสนับสนุนให้เพื่อนร่วมงานทุกคนยึดถือหลักในการทำงานเพื่อ “สร้างรากฐานให้ชีวิต” สร้างโอกาสที่ดีกว่าเดิมให้กับคนรุ่นหลังเพื่อเป็นรากฐานให้เขาก้าวเดินต่อได้อย่างมั่นคง

รวมไปถึงการสรรหาสินค้าและบริการของเรา จะสอดคล้องกับแนวทางสร้างรากฐานให้ชีวิต บนพื้นฐานของการสัตย์ซื่อตรงไปตรงมา เกิดผลลัพธ์ที่จะส่งเสริมให้ประเทศชาติ และสังคมไทยมีความเข้มแข็งและพัฒนาไปข้างหน้า

สอดคล้องกับปรัชญาของระบบคุณภาพทั่วทั้งองค์กร หรือ TQM ซึ่งเราใช้เป็นหลักปฏิบัติในการทำงาน เพราะเราศรัทธาว่าเมื่อยึดมั่นในหลักการของ TQM แล้ว เราจะมีชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น ส่งผลให้ชีวิตครอบครัว บ้าน หรือ “รากฐานของชีวิต” ของเราดีขึ้นไปด้วย