nopadol

ติดต่อพนักงาน

กรุณาเลือกพนักงานในแผนกที่คุณ ต้องการติดต่อ

Station3

ณัฐภรณ์ ไชยสมร (ทราย)

พนักงานบริการลูกค้า

ณัฐภรณ์ ไชยสมร

Station4

ฐณิฌา บุญมาเมือง (เปรี้ยว)

พนักงานบริการลูกค้า

ฐณิฌา บุญมาเมือง

Station1

อังคณา ตุ่นคำ (ทราย)

ลูกค้าสัมพันธ์ สาขา2

อังคณา ตุ่นคำ

Station2

พรรณิดา ภูมี (ต้าร์)

ลูกค้าสัมพันธ์ สาขา2

พรรณิดา ภูมี

Station3

ศิรินภา หงส์ประสิทธิ์ (ยุ้ย)

ลูกค้าสัมพันธ์ สาขาต้นเปา

ศิรินภา หงส์ประสิทธิ์

Station1

กิตติกวิน หอมชื่น (เต้)

ขายโครงการ

กิตติกวิน หอมชื่น

Station2

กัญญณัฐ มธุระเมธานนท์ (แหม่ม)

ขายโครงการ

กัญญณัฐ มธุระเมธานนท์

Station3

พัชรี ศรีสุวรรณ (บี)

ขายโครงการ

พัชรี ศรีสุวรรณ

Station4

จันจิรา เป็นพนัสสัก (แหม่ม)

จันจิรา เป็นพนัสสัก

Station1

นภาพรรณ โพธิ์เนียม (วิว)

พนักงานขายดครงการ2

นภาพรรณ โพธิ์เนียม

Station3

นิรุต รอดไพรี (รุต)

ขายส่งร้านค้า

นิรุต รอดไพรี

Station1

อุทุมพร มุลมั่ง

เจ้าหน้าที่ธุระการ แผนก จัดส่งสินค้า

อุทุมพร มุลมั่ง

Station 1

พรทิพย์ ทองงาม (แดง)

ขายโครงการ สาขาต้นเปา

พรทิพย์ ทองงาม

Station 2

ทิพย์สุดา กันตีมูล (ทิพย์)

ขายโครงการ สาขาต้นเปา

ทิพย์สุดา กันตีมูล

Station 3

ศิตา บุญจักษุ (กีตาร์)

ขายโครงการ สาขาต้นเปา

ศิตา บุญจักษุ

station1

สุภาพร วีรประพันธ์ (ม่วย)

พนักงานสรรหา-อบรม

สุภาพร วีรประพันธ์

ติดต่อพนักงาน

Station3

ทราย

ณัฐภรณ์ ไชยสมร

พนักงานบริการลูกค้า

0856954991

ณัฐภรณ์ ไชยสมร

Station4

เปรี้ยว

ฐณิฌา บุญมาเมือง

พนักงานบริการลูกค้า

0856955272

ฐณิฌา บุญมาเมือง

Station1

ทราย

อังคณา ตุ่นคำ

ลูกค้าสัมพันธ์ สาขา2

0885479998

อังคณา ตุ่นคำ

Station2

ต้าร์

พรรณิดา ภูมี

ลูกค้าสัมพันธ์ สาขา2

0818843054

พรรณิดา ภูมี

Station3

ยุ้ย

ศิรินภา หงส์ประสิทธิ์

ลูกค้าสัมพันธ์ สาขาต้นเปา

0818815700

ศิรินภา หงส์ประสิทธิ์

Station1

เต้

กิตติกวิน หอมชื่น

ขายโครงการ

0885479933

กิตติกวิน หอมชื่น

Station2

แหม่ม

กัญญณัฐ มธุระเมธานนท์

ขายโครงการ

0856955502

กัญญณัฐ มธุระเมธานนท์

Station3

บี

พัชรี ศรีสุวรรณ

ขายโครงการ

0856955501

พัชรี ศรีสุวรรณ

Station4

แหม่ม

จันจิรา เป็นพนัสสัก

0885479996

จันจิรา เป็นพนัสสัก

Station1

วิว

นภาพรรณ โพธิ์เนียม

พนักงานขายดครงการ2

0856955514

นภาพรรณ โพธิ์เนียม

Station3

รุต

นิรุต รอดไพรี

ขายส่งร้านค้า

0885479993

นิรุต รอดไพรี

Station1

อุทุมพร มุลมั่ง

เจ้าหน้าที่ธุระการ แผนก จัดส่งสินค้า

0856955505

อุทุมพร มุลมั่ง

Station 1

แดง

พรทิพย์ ทองงาม

ขายโครงการ สาขาต้นเปา

0856955507

พรทิพย์ ทองงาม

Station 2

ทิพย์

ทิพย์สุดา กันตีมูล

ขายโครงการ สาขาต้นเปา

0931357033

ทิพย์สุดา กันตีมูล

Station 3

กีตาร์

ศิตา บุญจักษุ

ขายโครงการ สาขาต้นเปา

0931357033

ศิตา บุญจักษุ

station1

ม่วย

สุภาพร วีรประพันธ์

พนักงานสรรหา-อบรม

0818815725

สุภาพร วีรประพันธ์